Fredrik Heintz in his garden.

Att forskningspolitik förankras i fakta och bästa tillgängliga kunskap är essentiellt. Fredrik Heintz, professor och ansvarig för forskarskolan inom WASP, är en av flera WASP-forskare som är aktiva i EU:s arbete kring forskningsprogram:

För att som forskare kunna jobba med dessa frågor krävs ett brett engagemang i olika nätverk och en vilja att ta på sig indirekt forskningsrelaterade uppdrag, säger han.

Forskning och innovation är hörnpelare för verksamhetsmålen inom EU och essentiellt för att främja tillväxten, förbättra konkurrenskraften, och bemöta de stora samhällsutmaningarna. EU-kommissionen är en av universitetsvärldens största forskningsfinansiärer. Det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet organiseras av EU-kommissionen i form av fleråriga ramprogram. Nuvarande ramprogrammet Horisont Europa löper under perioden 2021–2027 och har en budget på över 95 miljarder EUR.

Påverka EU:s strategier inom AI

Det är av stor vikt att forskare deltar med expertkunskaper i den politiska debatten och i utformningen av EU:s forskningspolitik. Fredrik Heintz arbetar med EUs forskningspolitik på flera nivåer:

-Möjligheten att engagera sig i frågor på EU-nivå och ge avtryck i inriktningarna på de stora utlysningarna är inte alltid känt i forskarvärlden, men är mycket viktigt att synliggöra, säger han.

Arbetet kräver dock stor flexibilitet:

-Vill du ha inflytande så måste du anpassa dig till EU:s processer. Du förväntas alltid vara tillgänglig, man måste snabbt styra om för att kunna bidra med input. Det pågår alltid aktivitet, säger Fredrik Heintz.

För att som forskare kunna jobba med dessa frågor krävs ett brett engagemang i olika nätverk och en vilja att ta på sig indirekt forskningsrelaterade uppdrag. Fredrik Heintz har varit Sveriges representant i High-level expert group on AI (AI HLEG), en oberoende expertgrupp på hög nivå för AI-frågor, inrättad av europeiska kommissionen i juni 2018. Han tror att bakgrunden som ordförande i svenska AI-sällskapet och som ansvarig för forskarskolan inom WASP ledde till att han fick förfrågan och ombads skicka in ansökan till posten:

-Det gäller att ta de möjligheter som dyker upp och göra många olika saker på vägen, förklarar han.

Inflytande på flera nivåer

För närvarande sitter Fredrik Heintz med i styrelsen för det europeiska partnerskapet AI, Data and Robotics Association (ADRA), grundat 2021. Inom ADRA leder han en arbetsgrupp med ansvar att utveckla nya arbetsprogram och utlysningar inom Horisont Europas kluster 4: Digitalisering, industri och rymden. Arbetsgruppen tar fram underlag för utlysningar i samråd med EU-kommissionen. Fredrik Heintz upplever att det finns en god lyhördhet från EU-kommissionens sida när det gäller arbetsgruppernas inlägg:

– Inför nuvarande utlysningar inom kluster 4 fick vi in en helt ny utlysning utifrån vad vi tyckte behövdes. Så vi påverkar en del i alla fall, säger han.

Referensgrupper har som uppdrag att ge skriftliga inspel på underlagen. I Sverige är Vinnova och Rymdstyrelsen utsedda som expertmyndigheter med uppgift att stödja Regeringskansliet i arbetet med EU:s ramprogram inom kluster 4. Vinnova har i sin tur identifierat representanter för en referensgrupp som bistår regeringen med att ta fram underlag, samt ge synpunkter på arbetsprogram och utlysningar inför möten i EU-kommissionen.

-ADRA har också inflytande i arbetsprogrammens utformning genom att dess medlemmar, däribland Linköpings universitet, utgör en referensgrupp, säger Fredrik Heintz.

Koordinatorskap för EU-projekt

EU-kommissionen är en av universitetsvärldens största forskningsfinansiärer. Samtidigt är det inte en självklarhet att som forskare ta på sig koordinatorskapet för EU-projekt, då det inte är direkt vetenskapligt meriterande. Det riskerar dessutom att ge administrativa kostnader för den enskilda forskaren på grund av att EU och universiteten har olika regelverk.

Fredrik Heintz ser dock många fördelar. Sedan 2020 är han koordinator för EU-projektet Foundations of Trustworthy AI – integrating, learning, optimisation and reasoning (TAILOR), där Linköpings Universitet fungerar som värduniversitet:

-Koordinatorskap ger en unik möjlighet att delta i nya sammanhang och det främjar nätverksbyggande, säger Fredrik Heintz.

TAILOR är ett europeiskt forskningsnätverk med syfte att ta fram ramverk och riktlinjer för en tillförlitlig artificiell intelligens i Europa:

-TAILOR har en rådgivande roll för utvecklingen av EU:s ramprogram och arbetar på strategisk nivå som en remissgrupp till EU-kommissionen samt påverkar indirekt via ADRA, förklarar Fredrik Heintz.

WASP banar väg och är en möjliggörare

Enligt Fredrik Heintz har värdskapet för WASP, som är Sveriges största forskningsprogram, lagt grunden till efterföljande forskningssatsningar på universitetet:

-Jag ser att WASP helt klart är en möjliggörare för att Linköpings universitet ska kunna vara med i den här typen av sammanhang. Det finns ett förtroende, de vet att vi kommer att klara det här. Vi har en vana att koordinera och driva stora projekt.

-Jag upplever också att erfarenheterna man får via WASP-programmet är extremt värdefulla i hur vi sedan bedriver verksamheten i TAILOR och andra sammanhang, avslutar Fredrik Heintz.

Mer information

Horisont Europa

  • Europakommissionens nuvarande ramprogram för forskning och innovation
  • Omfattar perioden 2021-2027
  • Budget: 95 miljarder EUR.
  • Forskningsfrågor kring AI hanteras i kluster 4: digitalisering, industri och rymden

 

ADRA, AI, Data and Robotics Association

Europeiskt partnerskap inom Horisont Europas kluster 4 grundat maj 2021, av de fem europeiska organisationerna BDVA, CLAIRE, ELLIS, EurAI och euRobotics. ADRA huvudsyfte är att säkra Europas suveränitet och konkurrenskraft inom AI, data och robotik.

 

AI HLEG, High-level expert group on AI

En oberoende expertgrupp på hög nivå för AI-frågor, inrättad av europeiska kommissionen i juni 2018.

 

TAILOR, Foundations of Trustworthy AI – integrating, learning, optimization and reasoning

Europeiskt forskningsnätverk, startat som ett EU-projekt i september 2020, med syfte att ta fram ramverk och riktlinjer för tillförlitlig artificiell intelligens i Europa.

Projektet samordnas av Linköpings universitet med Fredrik Heintz som koordinator.


Publicerad: 2023-09-13

Senaste nyheterna

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
The WASP website wasp-sweden.org uses cookies. Cookies are small text files that are stored on a visitor’s computer and can be used to follow the visitor’s actions on the website. There are two types of cookie:
  • permanent cookies, which remain on a visitor’s computer for a certain, pre-determined duration,
  • session cookies, which are stored temporarily in the computer memory during the period under which a visitor views the website. Session cookies disappear when the visitor closes the web browser.
Permanent cookies are used to store any personal settings that are used. If you do not want cookies to be used, you can switch them off in the security settings of the web browser. It is also possible to set the security of the web browser such that the computer asks you each time a website wants to store a cookie on your computer. The web browser can also delete previously stored cookies: the help function for the web browser contains more information about this. The Swedish Post and Telecom Authority is the supervisory authority in this field. It provides further information about cookies on its website, www.pts.se.
Save settings
Cookies settings